Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Subscriptions   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
Quick Search  
  Adv Search
2023 Vol. 28, No. 4
Published: 15 August 2023

Engineering and Technology
Theoretical Research
 
       Theoretical Research
305 Phase field simulation of the effect of doped solute grain boundary segregation and solute dragging on the growth behavior of nano-sized alumina
SHI Jie, TANG Sai, YAO Shuwei, WU Chaozhong, MA Yunzhu, LIU Wensheng
DOI: 10.19976/j.cnki.43-1448/TF.2023020
2023 Vol. 28 (4): 305-314 [Abstract] ( 93 ) HTML (0 KB)  PDF  (1037 KB)  ( 4 )
       Engineering and Technology
315 High temperature and current-carrying friction and wear properties of resin-coated graphite/copper composites
FANG Huachan, SUN Zhen, XU Yongxiang, ZHANG Zhuo, WANG Jiayu, ZHU Jiamin, CHEN Zhuo
DOI: 10.19976/j.cnki.43-1448/TF.2023025
2023 Vol. 28 (4): 315-328 [Abstract] ( 13 ) HTML (0 KB)  PDF  (1565 KB)  ( 10 )
329 Effects of trace Y and Si doping on the microstructure and mechanical properties of MoAlB ceramics
LIU Yakun, JIAN Yongxin, KONG Hanbing, QI Hongjun, HUANG Guosheng, HE Peipei
DOI: 10.19976/j.cnki.43-1448/TF.2023024
2023 Vol. 28 (4): 329-337 [Abstract] ( 13 ) HTML (0 KB)  PDF  (851 KB)  ( 5 )
338 Effects of powder mixing process by ultrasonic freeze-drying method on the microstructure and properties of WC-6Co-Go/Al2O3 cemented carbide
ZHANG Zhen, SU Wuli, SUN Lan
DOI: 10.19976/j.cnki.43-1448/TF.2023030
2023 Vol. 28 (4): 338-346 [Abstract] ( 14 ) HTML (0 KB)  PDF  (884 KB)  ( 5 )
347 Effects of magnesium oxide and calcium carbonate mineralizers on the performance of porous alumina ceramic
CHEN Guang, WANG Wei, LIANG Lixing, PENG Yonghui, ZHOU Wentao, OUYANG Jing, WANG Zhiguo
DOI: 10.19976/j.cnki.43-1448/TF.2023028
2023 Vol. 28 (4): 347-360 [Abstract] ( 15 ) HTML (0 KB)  PDF  (1270 KB)  ( 6 )
361 Effects of pressing pressure on the pore structure and performance of tungsten cathode skeleton for discharge lamps
ZHANG Yuning, WANG Dezhi, WU Zhuangzhi, LIU Xinli, DUAN Bohua
DOI: 10.19976/j.cnki.43-1448/TF.2023036
2023 Vol. 28 (4): 361-367 [Abstract] ( 11 ) HTML (0 KB)  PDF  (581 KB)  ( 5 )
368 Effects of rare earth Y on the microstructure and properties of recycled 6061 aluminium alloy
QUAN Xiang, WEI Qirong, LI Jiabin, WANG Bin
DOI: 10.19976/j.cnki.43-1448/TF.2023041
2023 Vol. 28 (4): 368-378 [Abstract] ( 13 ) HTML (0 KB)  PDF  (1052 KB)  ( 5 )
379 Hydrogen evolution performance of amorphous NiCoSe electrode for alkaline electrolysis of water
PENG Zhenxin, HE Hanwei
DOI: 10.19976/j.cnki.43-1448/TF.2023045
2023 Vol. 28 (4): 379-389 [Abstract] ( 12 ) HTML (0 KB)  PDF  (1290 KB)  ( 5 )
390 Microstructures and properties of carbon fiber powders modified iron-based powder metallurgy materials
WANG Jiayu, FANG Huachan, ZHANG Qianqian, DUAN Zhiying, FANG Zhou, ZHANG Zhuo, CHEN Zhuo, XU Yongxiang, REN Zian
DOI: 10.19976/j.cnki.43-1448/TF.2023047
2023 Vol. 28 (4): 390-403 [Abstract] ( 13 ) HTML (1 KB)  PDF  (1492 KB)  ( 4 )
404 Effects of seeding and boron-doped nucleation on diamond coating of cemented carbide surface
YU Han, XIA Xin, ZHU Junkui, WANG Run, ZHANG Long, DOU Jinjie, LI Jing, MA Li, WEI Qiuping
DOI: 10.19976/j.cnki.43-1448/TF.2023035
2023 Vol. 28 (4): 404-412 [Abstract] ( 12 ) HTML (0 KB)  PDF  (743 KB)  ( 5 )
  News
  Download
  Links
22 Advanced Powder Materials (APM)
Copyright © Editorial Board of Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy
Tel: 0731-88877163 E-mail: pmbjb@csu.edu.cn
Supported by: Beijing Magtech